Terms and Policies

Algemene voorwaarden

ZZP4U respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website www.ZZP4U.nl (vanaf nu te noemen: "site" of "ZZP4U"). Door zich toegang te verschaffen tot www.ZZP4U.nl gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 Inhoud ZZP4U

ZZP4U heeft de inhoud van onze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot geplaatste opdrachten en bedrijven zijn echter afkomstig van de opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 2 Doel van ZZP4U

De door ons onderhouden site stelt freelancers (zzp’ers) en opdrachtgevers in staat contact met elkaar op te nemen. ZZP4U is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de site. ZZP4U is volledig onafhankelijk.


Artikel 3 Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, uw naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot uw CV volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site en het verstrekken van bovenstaande persoonlijke gegevens. 


ZZP4U behoudt zich het recht voor profielen en opdrachten te verwijderen van de site in geval de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij ZZP4U en/of de opdrachtgevers en freelancers (zzp’ers). 


Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ZZP4U, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Nederlandse Databankenwet.


Artikel 5 Spam & Harvesten

Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete opdracht. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel: e-mailadressen van opdrachtgevers en freelancers (zzp’ers) te verzamelen om welke reden dan ook. 


Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.


Artikel 6 Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van ZZP4U om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.


Artikel 7 Garantie

Het beheer van ZZP4U garandeert op geen enkele wijze dat: 


- Informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste opdrachten en bedrijfsinformatie juist, actueel en/of volledig is

- Een opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten

- De site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten 

- Derden niet het systeem onrechtmatig (zullen) gebruiken


Artikel 8 Aansprakelijkheid

ZZP4U sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal ZZP4U in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 


Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste opdrachtgever

Onmogelijkheid de site te gebruiken

Het feit dat bepaalde informatie (van opdrachtgevers) op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is

Het onrechtmatig gebruik van de systemen van ZZP4U, waaronder de site, door een derde. 

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP4U en/of haar ondergeschikten. In die gevallen is de schade gemaximeerd tot een bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro).


Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart ZZP4U volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze site.


Artikel 10 Verwijzingen

ZZP4U bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. ZZP4U is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of eventuele daaruit voortkomende gebeurtenissen.


Artikel 11 Diversen

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ZZP4U zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze Algemene voorwaarden gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ZZP4U aangepast worden. Wij adviseren u deze Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.